Nämnder/Styrelser    
Agenda 21
Byggnadsnämndens presidium
Kultur- och fritidsnämnd
Partiernas Gruppledare
Valberedning
Valnämnd
KOMMUNFULLMÄKTIGE MM
Kommunfullmäktige
Revisorer
NÄMNDER OCH STYRELSER
Barn- och Utbildningsnämnd
Budgetberedning
Byggnadsnämnd
Demokratiberedning
Fastighetsutskott
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Konsumentutskott
Krisledningsnämnd
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
Pensionärsråd
Personal- och Förhandlingsutskott
Rådet för hälsa och social hållbarhet
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium
Socialnämnd
Upphandlingsutskott
Överförmyndarnämnd
SÄRSKILDA SAMARBETSORGAN
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Fyrbodals Kommunalförbund
Kunskapsförbundet Väst
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud
ORGAN MED KOMMUNALA LEDAMÖTER
AB Vänersborgsbostäder
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
Dalslands Kanal AB
Dalslands Turist AB
Fastighets AB Vänersborg
Fyrstads Flygplats AB
Förvaltningsnämnd för Rösebo Samlingslokal
Gestads Bygdegårdsstyrelse
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst
Ideella föreningen för turismutveckling
Kanal AB för Stora Lee Östen
Nämndemän
Näringslivsråd
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Stiftelsen Bergagården
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd
Styrelsen för Dahllöfska Fonden
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv
Vattenpalatset Vänerparken AB
Visit Trollhättan - Vänersborg AB
Vänerhamn AB
Vänersborgs Teaterförening
Åttersruds Bygdegårdsförening
 
Uppdaterad 2018-08-20 22:01:39