Nämnder/Styrelser    
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång)
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISIONEN
Kommunfullmäktige
Partiernas Gruppledare
Revisorer
NÄMNDER, STYRELSER, UTSKOTT, RÅD OCH BEREDNINGAR M.M.
Barn- och Utbildningsnämnd
Barn- och utbildningsnämndens presidium
Budgetberedning
Byggnadsnämnd
Byggnadsnämndens presidium
Demokratiberedning
Fastighetsutskott
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
Kommunstyrelse
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Konsumentutskott
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd Presidium
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium
Personal- och Förhandlingsutskott
Rådet för hälsa och social hållbarhet
Samhällsbyggnadsnämnd
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö
Socialnämnd
Socialnämndens Presidium
Socialutskott
Upphandlingsutskott
Valberedning
Valnämnd
Vänersamarbetet
Överförmyndarnämnd
SÄRSKILDA SAMARBETSORGAN
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Fyrbodals Kommunalförbund
Kunskapsförbundet Väst
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud
ORGAN MED KOMMUNALA LEDAMÖTER
AB Vänersborgsbostäder
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
Dalslands Kanal AB
Dalslands Turist AB
Fastighets AB Vänersborg
Fyrstads Flygplats AB
Förvaltningsnämnd för Rösebo Samlingslokal
Gestads Bygdegårdsstyrelse
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst
Ideella föreningen för turismutveckling
Kanal AB för Stora Lee Östen
Nämndemän
Näringslivsråd
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Stiftelsen Bergagården
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd
Styrelsen för Dahllöfska Fonden
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
Vattenpalatset Vänerparken AB
Visit Trollhättan - Vänersborg AB
Vänerhamn AB
Vänersborgs Teaterförening
Åttersruds Bygdegårdsförening
 
Uppdaterad 2020-09-30 22:01:54