Nämnder/Styrelser    
Valnämnd
Valberedning
Partiernas Gruppledare
Kultur- och fritidsnämnd
Byggnadsnämndens presidium
Agenda 21
KOMMUNFULLMÄKTIGE MM
Revisorer
Kommunfullmäktige
NÄMNDER OCH STYRELSER
Överförmyndarnämnd
Upphandlingsutskott
Socialnämnd
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium
Samhällsbyggnadsnämnd
Rådet för hälsa och social hållbarhet
Personal- och Förhandlingsutskott
Pensionärsråd
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
Krisledningsnämnd
Konsumentutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelse
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
Fastighetsutskott
Demokratiberedning
Byggnadsnämnd
Budgetberedning
Barn- och Utbildningsnämnd
SÄRSKILDA SAMARBETSORGAN
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud
Samarbetskommitté för Trollhättan och Vänersborg
Kunskapsförbundet Väst
Fyrbodals Kommunalförbund
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ORGAN MED KOMMUNALA LEDAMÖTER
Åttersruds Bygdegårdsförening
Vänersborgs Teaterförening
Vänerhamn AB
Visit Trollhättan - Vänersborg AB
Vattenpalatset Vänerparken AB
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv
Styrelsen för Dahllöfska Fonden
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd
Stiftelsen Bergagården
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Näringslivsråd
Nämndemän
Kanal AB för Stora Lee Östen
Ideella föreningen för turismutveckling
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning
Gestads Bygdegårdsstyrelse
Förvaltningsnämnd för Rösebo Samlingslokal
Fyrstads Flygplats AB
Fastighets AB Vänersborg
Dalslands Turist AB
Dalslands Kanal AB
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
AB Vänersborgsbostäder
 
Uppdaterad 2018-09-20 22:01:50