Nämnder/Styrelser    
Kommunstyrelsens presidium (ärendegenomgång)
KOMMUNFULLMÄKTIGE OCH REVISIONEN
Revisorer
Partiernas Gruppledare
Kommunfullmäktige
NÄMNDER, STYRELSER, UTSKOTT, RÅD OCH BEREDNINGAR M.M.
Överförmyndarnämnd
Vänersamarbetet
Valnämnd
Valberedning
Upphandlingsutskott
Socialutskott
Socialnämndens Presidium
Socialnämnd
Samverkansgrupp för hållbar utveckling och miljö
Samhällsbyggnadsnämndens Presidium
Samhällsbyggnadsnämnd
Rådet för hälsa och social hållbarhet
Personal- och Förhandlingsutskott
Miljö- och hälsoskyddsnämndens presidium
Miljö- och Hälsoskyddsnämnd
Kultur- och fritidsnämnd Presidium
Kultur- och fritidsnämnd
Krisledningsnämnd
Konsumentutskott
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelse
Kommunala Rådet för Funktionshinderfrågor
Fastighetsutskott
Demokratiberedning
Byggnadsnämndens presidium
Byggnadsnämnd
Budgetberedning
Barn- och utbildningsnämndens presidium
Barn- och Utbildningsnämnd
SÄRSKILDA SAMARBETSORGAN
Samordningsförbund Vänersborg och Mellerud
Kunskapsförbundet Väst
Fyrbodals Kommunalförbund
Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
ORGAN MED KOMMUNALA LEDAMÖTER
Åttersruds Bygdegårdsförening
Vänersborgs Teaterförening
Vänerhamn AB
Visit Trollhättan - Vänersborg AB
Vattenpalatset Vänerparken AB
Styrelsen för Vänersborgs Skollovskoloni
Styrelsen för Vänersborgs Föreningsarkiv
Styrelsen för Dahllöfska Fonden
Stiftelsen för Dalslands Kanals Framtida Bestånd
Stiftelsen Bergagården
Nätaktiebolaget Biogas Brålanda
Näringslivsråd
Nämndemän
Kanal AB för Stora Lee Östen
Ideella föreningen för turismutveckling
Huvudmän i Sparbanksstiftelsen Väst
Hunnebergs Kungajakt- och Viltmuseum
Gode Män vid Fastighetsbildningsförrättning
Gestads Bygdegårdsstyrelse
Förvaltningsnämnd för Rösebo Samlingslokal
Fyrstads Flygplats AB
Fastighets AB Vänersborg
Dalslands Turist AB
Dalslands Kanal AB
Companion Kooperativ Utveckling Fyrbodal
AB Vänersborgsbostäder
 
Uppdaterad 2020-12-02 22:01:10